Институции, соработници на НУ Музеј на македонската борба за самостоност- Скопје

Министерство за култура на Република Северна Македонија
www.kultura.gov.mk

НУ Управа за заштита на културно наследство
www.uzkn.gov.mk

НУ Конзервациски центар – Скопје
www.nukcs.mk

НУ Музеј на Република Северна Македонија
www.museum.org.mk

НУ Музеј на Град Скопје
www.mgs.org.mk

НУ Aрхеолошки музеј на Република Северна Македонија
www.amm.org.mk

НУ Музеј на современа уметност
www.msu.mk

НУ Природнонаучен музеј на Република Северна Македонија
www.prirodno-naucen-muzej

НУ Завод и музеј – Битола
www.muzejbitola.mk

НУ Завод и музеј – Прилеп
www.muzejprilep.org.mk

НУ Завод и музеј – Штип
www.zavodimuzejstip.mk

НУ Завод и музеј – Охрид
www.muzejohrid.mk

НУ Музеј – Куманово
www.kumanovomuseum.com

НУ Историски музеј – Крушево
www.facebook.com/muzejgalerijalearnica/

НУ Спомен куќа Тоше Проески
www.spomenkukatose.org.mk

Национална и Универзитетска библиотека “Св.Климент Охридски”
http://nubsk.edu.mk

НУ Кинотека на Република Северна Македонија
www.kinoteka.mk

Државен архив на Република Северна Македонија
www.arhiv.mk

Институт за национална историја – УКИМ
www.ini.ukim.mk

Национална галерија на Република Северна Македонија
www.nationalgallery.mk

Меморијален центар на Холокаустот на евреите од Македонија
www.holocaustfund.org.mk

Услови за користење на содржината

Со пристапот на оваа веб страна ги прифаќате и се обврзувате да ги почитувате Условите за користење на содржините од интернет страницата mmb.org.mk.

Од посетителите се очекува редовно да ги читаат правилата на користење, за на тој начин во секој време да бидат запознаени со овие услови за користење и во целост да ги разбираат и прифаќаат.

Ниеден дел од содржината на mmb.org.mk не може да се користи за нелегални активности или промовирање на истите.