Организациска структура

Директор 

м-р Даниела Николова

Директор на установата Музеј на македонската борба за самостојност е Даниела Николова, кустос-советник во музејот, именувана на 21 мај 2021 со мандат од четири години. Од август 2018 година до мај 2021, е вршител на должноста директор. 

Биографија

Даниела Николова е родена во Скопје, дипломирала на Филозофско- историскиот  факултет во Скопје - Универзитетот Свети Кирил и Методиј и Институт за национална историја. Долгогодишен музејски работник со богато професионално искуство во музејската дејност. Научно – истражувачкиот интерес го врзува со османлискиот период , особено со османлиската нумизматика и македонските монетарниците кои биле продуктивни и активни во рамките на Османлиската империја.

Од 1992 до 2011 година е кустос во Музеј на Република Македонија, задолжена за збирката Македонија во османлискиот период , а потоа и како кустос-советник. Автор е на бројни изложби во земјата и во странство, учесник во меѓународни проекти, семинари и конференции. Координатор е на повеќе проекти од областа на музеологијата, историјата и културата во земјата во регионот.

Од меѓународните активности ги издвојуваме Програмата за идентитети во Регионалното биро на УНЕСКО со седиште во Венеција, Програмата на материјално и нематеријално културно наследство, континуирана соработка со Јунус Емре (Турски културен центар), ТИКА, НЕМО, како и соработките со музејските институции во Македонија во регионот и пошироко. Активен член е на ИКОМ а има реализирано и бројни проекти во соработка со невладините организациии и здруженија во земјата и странство. Зборува англиски, српски и турски јазик.

УПРАВЕН ОДБОР НА НУ МУЗЕЈ НА МАКЕДОНСКАТА БОРБА ЗА САМОСТОЈНОСТ - СКОПЈЕ

ПРЕTСЕДАТЕЛ        
Ирина Симоновска, претставник од редот на истакнати поединци од областа на културата.

НАДВОРЕШНИ ЧЛЕНОВИ        
Зоја Богдановска, претставник од редот на истакнати поединци од областа на културата
Данијел Апостолоски, претставник од редот на локалната самоуправа

ВНАТРЕШНИ ЧЛЕНОВИ
       
Коле Кисилиновски, претставник од редот на вработените на установата
Татјана Бошкова, претставник од редот на вработените на установата

СТРУЧЕН СОВЕТ

1. М-Р ДАНИЈЕЛА ТРАЈКОВА КРСТИЌ
2. АНЧЕ ИЛИЕВСКА
3. ВЛАДО КУЗМАНОВСКИ
4. М-Р ИЛИЈА ВАСИЛЕСКИ
5. ДАРКО ТРПЕВСКИ

Органограм

Image

Табеларен приказ на вработените во НУ Музеј на македонската борба - Скопје

НУ Музеј на македонската борба за самостојност- Скопје
Р.бр Име и презиме Функција e-mail телефонски бр.
  м-р Даниела Николова Директор daniela.nikova@mmb.org.mk 02/3256-668
Одделение за правни,административни работи и човечки ресурси
Р.бр Име и презиме Работно место e-mail телефонски бр.
2 Маја Алексоска Помлад соработник за човечки ресурси hr@mmb.org.mk 02/3256-668
Одделение за материјално -финансиско работење
Р.бр Име и презиме Работно место e-mail телефонски бр.
3 Милена Чичаковска Соработник сметководител smetkovodstvo@mmb.org.mk 02/3256-668
4 Ана Страдал Самостоен референт главен благајник ana.stradal@mmb.org.mk 02/3256-668
Одделение за маркетинг,промоција и односни со јавност
Р.бр Име и презиме Работно место e-mail телефонски бр.
5 м-р Maja M. Павловска Советник за меѓународна соработка и односи со јавноста maja.pavlovska@mmb.org.mk 02/3256-668
6 Влатко Трајковски Соработник за маркетинг marketing@mmb.org.mk 02/3256-668
7 Александар Алексовски Соработник за организација на настани и посети promocija.mmb@gmail.com 072/422-987
Одделение за одбрана,заштита и општо одржување
Р.бр Име и презиме Работно место e-mail телефонски бр.
8 Игор Цветков Советник за информатички работи igor.cvetkov@mmb.org.mk 02/3256-668
9 Зорица Димитријевска Хигиеничар / 02/3256-668
10 Александар Клинчески Машински техничар- Помошник одржувач на системи / 02/3256-668
11 Стефан Трпковски Машински техничар- Помошник одржувач на системи / 02/3256-668
12 Марика Стеваноска Техничар во музејска поставка / 02/3256-668
13 Лиљана Ангелеска Техничар во музејска поставка / 02/3256-668
14 Марина Миленковска Техничар во музејска поставка / 02/3256-668
15 Душица Мајуновиќ Хигиеничар portamakedonija@kultura.gov.mk 02/3151-141
16 Бојан Трајковски Електричар -Техничар за одржување во подружница Порта Македонија portamakedonija@kultura.gov.mk 02/3151-141
17 Панче Стефановски Електроничар- Техничар за ракување со аудио и видео опрема во подружница Порта Македонија portamakedonija@kultura.gov.mk 02/3151-141
18 Сашенка Т. Спасеновска Ракувач на депо / 02/3256-668
ОДДЕЛЕНИЕ ПОРТА МАКЕДОНИЈА
Р.бр Име и презиме Работно место e-mail телефонски бр.
19 Софија А. Левајковска Водич \ едукатор во Порта Македонија portamakedonija@kultura.gov.mk 02/3151-141
20 Татјана Бошкова Водич \ едукатор во Порта Македонија portamakedonija@kultura.gov.mk 02/3151-141
21 Блажо Јефтимов Друг Соработник во културата за поставки во Порта Македонија portamakedonija@kultura.gov.mk 02/3151-141
Одделение за историја и документација
Р.бр Име и презиме Работно место e-mail телефонски бр.
22 м-р Даниела Т. Крстиќ Кустос за Македонија во Втора светска војна danijela.trajkova-krstic@mmb.org.mk 02/3256-668
23 Александар Тодоровски Кустос за Македонија меѓу двете светски војни / 02/3256-668
24 Ана Китанивиќ Кустос за Македонија по Втора светска војна   02/3256-669
25 Коле Кисиилиновски Документатор / 02/3256-668
Одделение за музејско водење и едукација
Р.бр Име и презиме Работно место e-mail телефонски бр.
26 Анче Илиевска Водич / 02/3256-668
27 м-р Илија Василески Водич / 02/3256-668
28 м-р Бојан Трпевски Водич / 02/3256-668
29 Владо Кузмановски Водич / 02/3256-668
30 Дарко Трпевски Водич / 02/3256-668
31 Ана Вишинова Едукатор edukacija@gmail.com 02/3256-668
32 Даниела Митевска Едукатор edukacija@gmail.com 02/3256-668
Одделение за стручно- технички работи и конзервација
Р.бр Име и презиме Работно место e-mail телефонски бр.
33 Драган Јовановски Друг Соработник во културата за грижа и презервација на восочни фигури и помошни предмети во музејска поставка / 02/3256-668

Информации од јавен карактер

Контакт тел: 023256668

Контакт лице: Маја М. Павловска 

Контакт е-пошта: maja.pavlovska@mmb.org.mk

Преземи Листа на информации од јавен карактерPDFdownload

Преземи Образец за барање на информации од јавен карактер

Word icon

PDFdownload

Услови за користење на содржината

Со пристапот на оваа веб страна ги прифаќате и се обврзувате да ги почитувате Условите за користење на содржините од интернет страницата mmb.org.mk.

Од посетителите се очекува редовно да ги читаат правилата на користење, за на тој начин во секој време да бидат запознаени со овие услови за користење и во целост да ги разбираат и прифаќаат.

Ниеден дел од содржината на mmb.org.mk не може да се користи за нелегални активности или промовирање на истите.